Biznes

UBEZPIECZENIE FIRM

Często na swój majątek oszczędzamy latami. Czy starczy nam sił, aby ponownie pracować na jego odbudowanie?
Ubezpieczenie przeznaczone dla przedsiębiorców: osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
i posiadających budynki, budowle lub lokale na wynajem.

Do tej grupy produktów ubezpieczeniowych zaliczamy m.in. ubezpieczenie:

 • mienia od ognia i innych żywiołów,
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • szyb i innych przedmiotów od stłuczeń,
 • mienia w transporcie (cargo)
 • sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenie assistance,
 • klauzule dodatkowe,
 • odpowiedzialności cywilnej.

Przedmiotem „Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku” mogą być:

 • maszyny, urządzenia i elementy wyposażenia,
 • środki obrotowe,
 • niskocenne składniki majątku,
 • mienie osób trzecich,
 • wartości pieniężne,
 • ubezpieczeniem może być także objęte mienie osobiste pracowników.

Przedmiotem „Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego” może być m.in.:

 • stacjonarny sprzęt elektroniczny, w szczególności: sprzęt biurowy, komputerowy, alarmowy, pomiarowy, graficzny, sprzęt RTV, testujący, sterujący, kasy i wagi elektroniczne,
 • stacjonarny sprzęt sektora medycznego,
 • przenośny sprzęt elektroniczny, w szczególności: telefony komórkowe, notebooki, rzutniki multimedialne, przenośny sprzęt geodezyjny,

FLOTY POJAZDÓW

Ubezpieczenie floty jest korzystniejsze niż każdego pojazdu oddzielnie. Warunki ustalane są w umowie gwarantującej niezmienność stawek przez cały czas jej obowiązywania niezależnie od zmian taryf. Firmy mające kilkanaście czy kilkadziesiąt pojazdów najczęściej korzystają z usług agentów współpracujących
z towarzystwami ubezpieczeniowymi. To właśnie agenci pomagają klientowi w uzyskaniu oferty, a potem zapewniają obsługę ubezpieczeń poszczególnych pojazdów we flocie.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem stanowiące własność lub użytkowane przez dany podmiot gospodarczy.

Ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów wchodzących w skład floty pojazdów to kompilacja kilku produktów, które łącznie pozwalają zapewnić pełną ochronę ubezpieczonego mienia. Ubezpieczenie flotowe obejmuje autocasco, OC i zieloną kartę, NNW kierowcy oraz pasażerów, assistance, czasem też ubezpieczenie utraty wartości pojazdu (GAP), ubezpieczenie szyb, dodatkowego wyposażenia, pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowania. Ubezpieczana jest cała flota, a nie każdy samochód oddzielnie.

Towarzystwa różnie definiują pojęcie floty samochodowej. Najczęściej musi ona liczyć co najmniej 15 pojazdów. Ale zdarza się też, że firma dysponująca pięcioma samochodami może skorzystać z oferty dla flot. Im więcej jest aut, tym korzystniejsze warunki ubezpieczenia da się wynegocjować.

Negocjacje mogą dotyczyć zakresu ochrony, formy i terminu płatności. Okres ubezpieczenia może być taki sam dla wszystkich samochodów bez względu na to, kiedy zostały kupione. Często towarzystwa zapewniają uproszczoną lub szybszą od standardowej likwidację szkód. Zajmują się tym likwidatorzy wyspecjalizowani
w obsłudze flot. Pozwala to skrócić przerwy w działalności spowodowane niesprawnością pojazdów.

Cena ubezpieczenia floty
Koszt ubezpieczenia floty zależy od liczby polis wchodzących w skład programu oraz od oferowanego zakresu ochrony. Kluczowym elementem wpływającym na koszt ubezpieczenia dla floty pojazdów są dane dotyczące przebiegów szkodowych. To właśnie informacje z ostatnich kilku lat, obejmujące m.in. częstość oraz liczbę szkód, wartość średniej szkody i wypłaconych odszkodowań, determinują wysokość stawek dla floty. Przy ocenie ryzyka ubezpieczenia floty brane są także pod uwagę struktura i wiek pojazdów lub profil działalności firmy i przeznaczenie aut. Klient może wystąpić np. o klauzule dodatkowe czy o szczególne warunki. Z punktu widzenia towarzystwa istotne jest, czy pojazdy będą poruszały się przede wszystkim w danym regionie kraju, po terenie całej Polski lub też poza granicami. Ważnym elementem wpływającym na ofertę są również działania prewencyjne realizowane w ramach polityki flotowej w firmie, np. system nagród i kar dla kierowców, system szkoleń doskonalących techniki jazdy i poprawiających bezpieczeństwo czy monitoring pojazdów. Równie istotne elementy to kompleksowe ubezpieczenie floty i majątku danej firmy.

CARGO

Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju przewożone mienie i towary transportem wykonywanym na podstawie umowy przewozu mienia przez przewoźnika zawodowego (transport obcy) lub transportem własnym.

Warunki ubezpieczenia oparte są zazwyczaj na europejskich standartach tzw. Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clausses).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w zakresie podstawowym skutki zdarzeń losowych, jak np. eksplozja, huragan, osuwanie się ziemi, a w zakresie rozszerzonym również kradzież mienia wraz ze środkiem transportu, kradzież z włamaniem.

Dodatkowo pokrywane są koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami utylizacji ubezpieczonego mienia.

OC ZAWODOWE

Każdego dnia spotykamy się z różnymi sytuacjami, stawiającymi nas w kłopotliwej sytuacji. Niechcący wyrządziliśmy komuś szkodę i chcemy ją naprawić. Ale to kosztuje…
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych. Warunkiem odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń jest zajście w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego (działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona zostaje szkoda).

OC DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

 • czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa)
 • niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

1. W RUCHU KRAJOWYM

Odpowiedzialność przewoźnika w przewozach krajowych jest regulowana przepisami prawa przewozowego.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym jest odpowiedzialność przewoźnika, którą ponosi za:

 • Szkody rzeczowe (utrata, ubytek, uszkodzenie), które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem,
 • Szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie- do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego- zgodnie z art. 83 ustawy Prawo przewozowe.

Możliwe jest dokupienie klauzul zapewniających ochronę od szkód:

 • Powstałych wskutek rabunku/rozboju,
 • Powstałych podczas przewozu zwierząt,
 • Z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

2. W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

Odpowiedzialność przewoźnika w przewozach międzynarodowych jest regulowana przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów CMR (Konwencja CMR).

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym jest odpowiedzialność przewoźnika, którą ponosi za:

 • Szkody rzeczowe (utrata, ubytek, uszkodzenie), które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem,
 • Szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie- do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego- zgodnie z art. 23 pkt. 5 Konwencji CMR.

Możliwe jest dokupienie klauzul zapewniających ochronę od szkód:

 • Powstałych wskutek rabunku/rozboju,
 • Powstałych podczas przewozu zwierząt,
 • Z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA SPEDYTORA

Odpowiedzialność spedytora jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia OC spedytora jest odpowiedzialność spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji za:

 • Szkody rzeczowe (utrata, ubytek, uszkodzenie) powstałe w przyjętych do spedycji przesyłkach,
 • Szkody finansowe (do wysokości 5% sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia).

Usługi spedycyjne objęte ochroną ubezpieczeniową to:

 • Opracowywanie instrukcji wysyłkowych,
 • Zawieranie umów o przewóz i przygotowanie dokumentów związanych z przewozem przesyłek,
 • Załadunek i wyładunek przesyłki,
 • Kontrola ilościowa i wagowa przesyłek, znakowanie przesyłek,
 • Pakowanie, przepakowanie towarów,
 • Zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia,
 • Zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej,
 • Składowanie przesyłek.

Na wniosek ubezpieczonego Zakład Ubezpieczeń może również objąć ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za szkody rzeczowe
i finansowe powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych w ramach zawartej umowy spedycji.

Do usług logistycznych objętych ochroną ubezpieczeniową należą:

 • Komplementacja przesyłek,
 • Konfekcjonowanie towarów,
 • Dystrybucja towarów,
 • Inne czynności logistyczne, po uprzednim uzyskaniu zwodu Zakładu Ubezpieczeń.

Ochroną ubezpieczeniową może być objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu zgłoszonej we wniosku o ubezpieczenie spedycji materiałów niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz innymi przepisami prawnymi dtyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy ubezpieczający dokonuje również przewozu własnymi środkami transportu, lub środkami transportu, którymi dysponuje na podstawie innego tytułu prawnego może on zawrzeć dodatkowo umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.