ROLNE

Anomalia pogodowe są przyczyną wielu szkód. Na terenie Polski coraz częściej mówi się; powodziach, opadach gradu czy suszach. Następstwa tych zdarzeń są bardzo kosztowne dla producentów rolnych.
Co roku rosną koszty prowadzenia gospodarstw rolnych. Ceny nasion, nawozów czy paliw do maszyn rolniczych. Czy rolnika w obliczu tych cen stać na utratę
np. rocznego plonu?

Do grupy ubezpieczeń rolnych zaliczyć możemy m.in.

 • ubezpieczenie upraw,
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników,
 • ubezpieczenie pasiek, hodowli ryb,
 • ubezpieczenie zwierząt hodowlanych(w tym drobiu) od padnięcia i uboju z konieczności,
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.

1) UBEZPIECZENIE UPRAW

Kto jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia?
Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego na co najmniej 50% powierzchni upraw od przynajmniej jednego ryzyka. Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 05 Nr 150, poz. 1249 z późn. zm.).

Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest plon główny następujących roślin uprawianych na terytorium Polski: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych.

2) OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO DO OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu pokrycia budynku rolniczego dachem. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Ubezpieczeniem objęte są budynki:
 • o powierzchni powyżej 20 metrów kwadratowych
 • których stan techniczny nie osiągnął 100% normy zużycia
 • nieprzeznaczone do rozbiórki na podstawie decyzji właściwych organów
 • niebędące namiotami i tunelami foliowymi
Zakres ubezpieczenia:
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

3) OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ROLNIKÓW

Ubezpieczenie OC rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Powinno być wykupione najpóźniej w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają rolnicy indywidualni. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Zakres ubezpieczenia:
 • szkody wyrządzone przez rolnika lub osoby pracujące w gospodarstwie rolnym w związku z posiadaniem tego gospodarstwa, których następstwem jest: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
 • szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Suma gwarancyjna jest nie niższa niż wynosi równowartość w złotych:

 • za szkody na osobie – 5 mln euro
 • za szkody na mieniu – 1 mln euro

w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

4) UBEZPIECZENIE MIENIA RUCHOMEGO W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Przedmiot ubezpieczenia:

 • sprzęt rolniczy,
 • ziemiopłody, materiały i zapasy,
 • zwierzęta gospodarskie,
 • ruchomości domowe oraz stałe elementy mieszkania

Klient może wybrać interesujące go w/w mienie (każde z nich osobno lub wszystkie razem łącznie

5) UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT

Przedmiot ubezpieczenia:

 • zwierzęta gospodarskie,
 • konie wyścigowe, sportowe i rekreacyjne,
 • trzoda chlewna w gospodarstwach wielkostadnych (fermowych)
 • strusie i emu
 • inne zwierzęta, na uzgodnionych warunkach szczególnych określonych w umowie ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia:

Szkody powstałe wskutek

 • padnięcia w wyniku choroby, wypadku,
 • zdarzeń losowy w postaci: ognia, powodzi, huraganu, piorunu, lawiny, obsunięcia się ziemi,

Dodatkowo ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe wskutek padnięcia spowodowanego przyczynami wymienionymi wyżej oraz uboju z konieczności (dobicia zwierzęcia) w wyniku choroby, wypadku oraz szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi w postaci: ognia, powodzi, huraganu, piorunu, lawiny, obsunięcia się ziemi.