Samochód

OC

Podstawa prawna Ustawa z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów zarejestrowanych w Polsce. Chroni ubezpieczonego
od konsekwencji finansowych wyrządzonych przez niego szkód osobom trzecim.

Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

 • pojazdów samochodowych,
 • motocykli, motorowerów,
 • ciągników rolniczych, przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku
  z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

Jakie mogą być skutki braku OC

Posiadaczowi pojazdu, który nie wykupił ubezpieczenia OC, grożą kary grzywny (dokładnie są określone w art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC są dużo większe w momencie, gdy kierowca pojazdu spowoduje wypadek. Wówczas zobowiązany jest do pokrycia strat związanych z remontem samochodu, czy jego holowaniem lub będzie musiał pokryć koszty leczenia i rehabilitacji.

Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),
 • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
 • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC:

w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej:
Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe
Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest standardowo na okres 12 miesięcy.
Ustawodawca wprowadził jednak możliwość ubezpieczenia pojazdu na okres krótszy dla:

1. Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów.

2. Posiadaczy pojazdów zarejestrowanych na okres czasowy. Ubezpieczenie nie może być zawarte na okres krótszy niż okres tej rejestracji.

3. Posiadaczy pojazdów zarejestrowanych za granicą i przekraczających granicę PR a nie posiadających umowy ubezpieczenia OC bądź Zielonej Karty lub jeśli
w czasie przebywania na terenie RP pojazdu zarejestrowanego za granicą ulegnie rozwiązaniu umowa ubezpieczenia granicznego lub ZK. Jest to tzw. ubezpieczenie graniczne

4. Posiadaczy pojazdów historycznych.

Pojazdami takimi w świetle obowiązujących przepisów są:

 • pojazdy zabytkowe – zgodnie z prawem o ruchu drogowym
 • pojazdy wpisane do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach
 • pojazdy co najmniej 40-letnie
 • pojazdy co najmniej 25-letnie, które są uznane za pojazdy unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

W powyższych przypadkach polisa nie może być zawarta na okres krótszy niż 30 dni.

5. Posiadaczy pojazdów wolnobieżnych nie wykorzystywanych przez rolników do prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Polisa obowiązkowego ubezpieczenia nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące.

Źródło UFG

AUTOCASCO

Własny samochód to wydatek, na który często odkładamy latami lub zaciągamy duże kredyty. W przypadku kradzieży lub zniszczenia pojazdu koszt zakupu ubezpieczenia jest nieproporcjonalny do wysokości wypłacanego odszkodowania (wartości pojazdu). Czy warto podejmować ryzyko braku posiadania polisy ubezpieczeniowej?

Co to jest Autocasco?

Autocasco – w skrócie AC – to ubezpieczenie dobrowolne, które chroni Twój samochód od szkód, których sam jesteś sprawcą, bądź sprawca jest nieznany. Najczęściej przedmiotem tego ubezpieczenia objęte są:

 • pojazd,
 • jego wyposażenie, które zostało wyszczególnione we wniosku o zawarcie ubezpieczenia lub należące do standardowego wyposażenia samochodu,
 • wyposażenie dodatkowe, na przykład komputer pokładowy, immobilizer, czy też specjalne wykończenie wnętrza pojazdu.

Zakres ubezpieczenia:

 • kolizja z udziałem innych uczestników ruchu drogowego (w tym kolizja z udziałem zwierząt),
 • kolizja z przedmiotami i osobami znajdującymi się poza pojazdem,
 • kradzież lub usiłowanie kradzieży.
 • pożar lub wybuch,
 • zniszczenie spowodowane żywiołami, np. burze, wichury, gradobicie

Zakres ubezpieczenia AC jest dokładnie określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które Klient jest zobowiązany poznać przed podpisaniem umowy. OWU jest dokumentem opisującym warunki umowy, na podstawie których podpisana została polisa AC.

Warto zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia jaki dane Towarzystwo proponuje i na podstawie tego wybrać wariant, który nas najbardziej interesuje.
Pamiętaj, że przy wyborze AC wysokość składki nie może być jedynym kryterium.

MINICASCO

Czy groźba utraty pojazdu nie spędza Ci snu z powiek?

Na polskich ulicach każdego dnia zostaje kradzionych kilkaset pojazdów z czego ponad 90% z nich nigdy nie zostaje odnaleziona. Anomalie pogodowe są również przyczyną wielu szkód. Coraz częściej mówi się o: huraganach, zatopieniach, opadach gradu czy powodziach.

Ubezpieczenie minicasco gwarantuje wypłatę odszkodowania gdy wystąpi szkoda w pojeździe bądź w jego wyposażeniu wskutek: zderzenia z osobami, zwierzętami. Chroni przed kradzieżą, spaleniem i utratą pojazdu, obejmuje zdarzenia losowe takie jak powódź, pożar, grad, zatopienie, uderzenia pioruna, wybuch, opad atmosferyczny, huragan, osuwanie lub zapadanie się ziemi, działania czynników termicznych lub chemicznych. Wyłączone są jednak kolizje z innymi samochodami bądź zetknięcia z przedmiotami.

Największą zaletą Minicasco jest niewątpliwie jego niska cena oraz uproszczona procedura likwidacji szkód i szybka wypłata odszkodowania.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie

Umowę ubezpieczenia zawiera się z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi na rachunek właściciela pojazdu. To idealna propozycja dla kierowców nie posiadających zniżek w ubezpieczeniu AC dla których pełne ubezpieczenie AC jest bardzo drogie.

NNW

Przedmiotem ubezpieczenia NNW Komunikacyjnego jest życie oraz zdrowie zarówno kierowcy, jak i pasażerów samochodu w sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu. Jest to ubezpieczenie dobrowolne obejmujące kierowcę i pasażerów pojazdu. Najczęściej spotyka się je w formie części składowej ubezpieczeń pakietowych (np. w połączeniu z ubezpieczeniem kosztów leczenia).

Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, ucierpiał na zdrowiu lub zmarł.

Zakres NNW komunikacyjnego

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów obejmuje trwałe następstwa wypadków, które przede wszystkim wydarzyły się podczas ruchu pojazdu. Ale nie tylko. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie także gdy wypadek miał miejsce:

 • podczas wsiadania do i wysiadania z pojazdu;
 • podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie
 • podczas naprawy pojazdu na trasie
 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu

Suma ubezpieczenia

Towarzystwa z reguły podają tylko minimalną wartość sumy ubezpieczenia. Górną wysokość określa sam zainteresowany. Należy pamiętać, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższą składkę zapłacimy. W zależności od warunków ubezpieczenia, składka może być opłacana co miesiąc, w dwóch lub czterech ratach albo jednorazowo.

ASSISTANCE

Assistance zapewnia natychmiastową pomoc w rozwiązaniu problemów wynikających ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem zaistniałych w kraju i/lub za granicą.

Jaką pomoc może obejmować ubezpieczenie Assistance?

Ubezpieczenie Assistance może, w zależności od wariantu ubezpieczenia i towarzystwa, obejmować natychmiastową pomoc w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń
na drodze, w tym m.in. naprawę lub holowanie samochodu, pomoc w razie wypadku, dostarczenie paliwa lub pojazdu zastępczego, złomowanie pojazdu, zorganizowanie parkingu, dostarczenie części zamiennych, a także takie zdarzenia, jak awaria akumulatora, ogumienia, oświetlenia pojazdu czy zatrzaśnięcia kluczyków.

Ponadto, ubezpieczenia takie może obejmować pomoc medyczną: informację, hospitalizację, powrót pasażerów pojazdu, transport medyczny, natychmiastową opiekę, dostarczenie niezbędnych lekarstw, odwiezienie dzieci pozostawionych bez opieki, transport zwłok.

Przy wyborze rozszerzonego Assistance kluczowy jest zatem zakres i jakość oferowanych świadczeń. Równie istotny jest zasięg – czy ubezpieczenie będzie działało także poza granicami Polski.

Coraz większa liczba towarzystw chcąc zapewnić swoim klientom jak najkorzystniejszą ofertę dokłada do ubezpieczenia OC bezpłatnie lub za niewielką opłatą
tzw. Assistance Mini. Może obejmować swoim zakresem podstawową pomoc serwisową, np. naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu ubezpieczonego oraz poszkodowanego, a często także pomoc informacyjną dotyczącą, m. in. postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia, procedur związanych ze zdarzeniem, usług najbliższych partnerów ubezpieczyciela, w tym pomocy drogowej, wypożyczalni pojazdów, hoteli, stacji paliw czy warsztatów partnerskich.

SZYBY

Uszkodzenia szyb w pojazdach zdarzają się bardzo często. Zniszczenie szyby wskutek uderzenia kamieni wyskakujących spod kół, działania sił przyrody (gradobicia, powodzi, silnych wiatrów), związane z usiłowaniem kradzieży czy też zderzeniem z innym pojazdem, przedmiotami lub zwierzętami może przytrafić się każdemu
z nas. Z pozoru drobna szkoda może przysporzyć sporo kłopotów, a jej naprawa pochłonąć wiele cennego czasu. Warto ubezpieczyć się od skutków takich zdarzeń, kupując ubezpieczenie szyb.

Przedmiotem ubezpieczenia są szyby boczne, przednia oraz tylna. Składka roczna wynosi kilkadziesiąt złotych w zależności od ubezpieczyciela i górnej granicy odpowiedzialności. Ubezpieczenie szyb to propozycja dla posiadaczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów.

Najczęściej zawarcie ubezpieczenia jest możliwe tylko przy zawieraniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) lub dobrowolnego ubezpieczenia auto-casco (AC), a w niektórych towarzystwach również w dowolnym momencie niezależnie od okresu ww. ubezpieczeń.

Korzyści z ubezpieczenia szyb pojazdu

Wykupienie takiego produktu gwarantuje nam, że nawet wykorzystanie całej sumy ubezpieczenia (bez względu na liczbę szkód) nie wpłynie na wysokość posiadanych zniżek.
Rozliczenie szkód w większości przypadków następuje bezgotówkowo tj. bez angażowania środków ubezpieczonego. Ubezpieczyciel wskazuje nam po zgłoszeniu szkody najbliższy warsztat, w którym można dokonać naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby, bądź też w przypadku możliwości technicznych zapewnia dojazd mechaników bezpośrednio do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego.

OCHRONA PRAWNA

Do głównych zadań takiego ubezpieczenia należy zapewnienie pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń lub zwrot kosztów obrony w przypadku postępowania sądowego.

Zakres ubezpieczenia

Obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce na terytorium Polski i w sprawach rozstrzyganych przed polskimi sądami.

Warto jest porównywać zakres tego ubezpieczenia, bo jego warunki mogą różnić się między sobą. Najczęściej ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty potrzebne
do obrony interesów poszkodowanego, takie jak:

 • wynagrodzenie adwokata, czy też radcy prawnego ustalone na podstawie odpowiednich przepisów
 • opłaty sądowe oraz inne wydatki ponoszone w postępowaniu sądowym, jak np. koszty powołania świadków i biegłych, a także koszty postępowania egzekucyjnego,
 • obrona w postępowaniu karnym np. w przypadku spowodowania kolizji.
 • ochrona prawna w postępowaniu cywilnym,
 • dojazd ubezpieczonego do sądów, jeśli ich siedziba jest poza miejscowością zamieszkania,
 • koszty drugiej strony postępowania, jeśli wynika to z orzeczenia sądu,
 • koszty poręczenia majątkowego, które muszą być złożone, aby uniknąć tymczasowego aresztowania (tzw. kaucja),
 • koszty czynności notarialnych oraz tłumaczenia dokumentów, jeśli są one niezbędne dla obrony interesów prawnych,

Może też reprezentować ochronę Twoich interesów:

 • w sprawie o odebranie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,
 • w sporach wynikających z umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu np. umowy kupna-sprzedaży.

W ubezpieczeniu ochrony prawnej stosuje się karencję, czyli okres po upływie którego ubezpieczony nabywa praw do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej (zazwyczaj są to 3 miesiące od zawarcia ubezpieczenia).